انواع مزاج

 به طور کلی افراد از نظر مزاج به چهار دسته تقسیم می شوند:

1-افراد صفراوی  2- افراد دموی   3- افراد بلغمی   4 – افراد سوداوی

 

صفراوی مزاج ( گرم و خشک ) : صفرا ترشحات کبد است که رنگ آن زرد است و طبعی گرم و خشک دارد مهمترین ترشح خارجی صفرا و ترشح داخلی آن کلسترول می باشد . هرگاه فعل و انفعالات غدد و اعصاب زیاد شود ، سوخت و ساز زیاد شده  و در نتیجه متابولیسم بازال بالا می رود و این علت اصلی مکانیزم طبع صفراوی است .

پروتئین داخل کبد تبدیل به اسید صفراوی می شوند که وارد روده شده و در خون جذب می شوند

طبع افزاد صفراوی گرم است .

 

 

دموی مزاج ( گرم و تر ) : دم به معنی خون بوده و گرم و تر است و وظیف اصلی رساندن غذا و اکسیژن به سلول ها را ایفا می کند.

در یک انسان عادی و سالم میزان دم باید 49 درصد باشد .

 

بلغمی مزاج ( سرد و تر ) : هرگاه غدد مترشحه داخلی و اعصاب به عللی دچار کم کاری شوند سوخت و ساز کم می شود ، متابولیسم بازال پایین می آید و انرژی بدن کاسته می شود . در این حالت طبع را بلغمی می  گویند بلغم مایعی شفاف است که در مجاری خاص بدن ادمی به نام مجاری لنفاوی همواره در گردش می باشد . دائما مقداری خون بدون گویجه های سفید و سرخ از جدار مویرگ ها آن عبور کرده ، وارد بلغک جاری بدن می شود .مقدار بلغم بدن انسان در روز 2 تا 4 لیتر است و در هر میلی لیتر بلغم 7 هزار لنفوسیت وجود دارد که مقدار زیادی از انها از جدار مویرگ های خون وارد لنف می شوند و مقداری هم از غدد لنفاوی منشا می گیرند .

 سوداوی مزاج ( سرد و خشک ) :

سودا ترکیبی است قهوه ای مایل به سیاه ، غلیظ تر و سنگین تر از صفرا و بلغم است و مزه ای ترش و اسیدی دارد که توسط یاخته های کبد ساخته شده ، بخشی از ان در خون جریان می یابد و بخشی دیگر در طحال ذخیره می گردد و دارای طبیعت سرد و خشک است . مصرف مواد ترش مثل سرکه انگور و نظایر آن مقدار سودا را در جریان خون افزایش می دهد .

تحقیقات نشان داده است افرادی که طبعی گرم ( صفراوی ، دموی ) دارند ، غذاهایی با طبع سرد مصرف کنند تا گرمی انها تعدیل شود و افرادی که طبیعت سرد ( بلغمی ، سوداوی ) دارند ، غذاهایی با طبع گرم مصرف کنند و یا با مخلوط غذاهای با طبع سرد و گرم ، اثر سردی و گرمی خنثی گردد .